Generated by
JDiff

Class com.itextpdf.html2pdf.css.apply.impl.DefaultCssApplierFactory

Changed Methods
ICssApplier getCssApplier(IElementNode) Change in signature from com.itextpdf.html2pdf.html.node.IElementNode to IElementNode.
 
ICssApplier getCustomCssApplier(IElementNode) Change in signature from com.itextpdf.html2pdf.html.node.IElementNode to IElementNode.
Gets a custom CSS applier.